Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลการติดต่อ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
   งานทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   นโยบายไม่รับของขวัญ
   นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
   รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   กิจการงานสภา
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   การบริหารจัดการความเสี่ยง
   ตรวจสอบภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   จริยธรรมในองค์กร
   มาตรการแนวทางการจัดการการทุจริต
   มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   ITA
   การเสริมสร้างวินัย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   รายงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
   รายงานรับจ่ายเงินประจำปี
บริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.บ้านนา (ดู : 4) 30 พ.ย. 2565
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 4) 28 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน (ดู : 21) 7 พ.ย. 2565
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 17) 7 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 23) 18 ต.ค. 2565
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 14) 17 ต.ค. 2565
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ และกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 (ดู : 23) 6 ต.ค. 2565
กำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (ดู : 68) 8 ส.ค. 2565
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการหนูน้อยปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย (ดู : 161) 1 ส.ค. 2565
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมยุคใหม่ (ดู : 148) 11 ก.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 45) 27 มิ.ย. 2565
แจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 147) 5 เม.ย. 2565
ประกาศเรื่องการขายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 108) 1 มี.ค. 2565
ประกาศปิดที่ทำการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ดู : 120) 14 ก.พ. 2565
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 119) 25 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 304) 25 ม.ค. 2565
กำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 (ดู : 119) 10 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565 (ดู : 172) 21 ธ.ค. 2564
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 175) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ (ดู : 147) 9 ธ.ค. 2564
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา (ดู : 142) 8 ธ.ค. 2564
กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิลแลกผักสวนครัว (ดู : 47) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) รายบุคคล ประจำปี 2565 (ดู : 134) 18 พ.ย. 2564
แจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 179) 9 พ.ย. 2564
การบันทึกข้อมูลโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ พ.ศ.2564 (ดู : 53) 1 พ.ย. 2564
ประกาศเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้ง (ดู : 144) 7 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 152) 7 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 145) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 149) 6 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งปีผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 124) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 130) 1 ต.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์การติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อไห้มีวิถีชีวิตท่ี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 49) 23 ก.ย. 2564
แจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 307) 6 ก.ย. 2564
การติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 53) 23 ส.ค. 2564
การรายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลบ้านนา ประจำปี 2564 (ดู : 64) 23 ส.ค. 2564
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 115) 16 ส.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2564 (ดู : 120) 2 ส.ค. 2564
แจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 278) 2 ส.ค. 2564
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และทราบวิธีป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ (ดู : 48) 23 ก.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเก็บขนขยะตามประเภทต่างๆ (ดู : 50) 7 ก.ค. 2564
การสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 (ดู : 200) 26 มิ.ย. 2564
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) (ดู : 190) 11 มิ.ย. 2564
เชิญเข้าร่วมโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2565 ณ หมู่ที่ 10 บ้านนาทุ่ง ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 4) 10 มิ.ย. 2564
การรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564 (ดู : 54) 31 พ.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์และการสร้างความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโทษ และโรคภัยต่างๆ สืบเนื่องจากการสูบบุหรี่ (ดู : 55) 27 พ.ค. 2564
การตระหนักและถือปฏิบัติ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (ดู : 185) 18 พ.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า การรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ (ดู : 50) 13 พ.ค. 2564
ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2564 (ดู : 195) 21 เม.ย. 2564
การแจกแผ่นพับเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการโทษจากยาเสพติด (ดู : 51) 26 มี.ค. 2564
เชิญชวนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น (ดู : 53) 11 ก.พ. 2564
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 252) 5 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่องลดจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 252) 2 ก.พ. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ร่วมมือร่วมใจ ใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งานป้องกัน สำนักปลัด อบต.บ้านนา (ดู : 247) 27 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 270) 26 ม.ค. 2564
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 338) 26 ม.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 58) 20 ม.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 57) 20 ม.ค. 2564
การให้ความรู้เรื่องของการรักษาสุขภาพของประชาชน (ดู : 58) 19 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานการศึกษา (ดู : 158) 19 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานป้องกัน (ดู : 158) 19 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs