Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงาน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
   งานทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
   รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   กิจการงานสภา
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   การบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   รายงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
บริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้ง (ดู : 17) 7 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 35) 7 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 18) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 28) 6 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งปีผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและระบบบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 6) 1 ต.ค. 2564
ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 13) 1 ต.ค. 2564
แจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 150) 6 ก.ย. 2564
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 3) 16 ส.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2564 (ดู : 2) 2 ส.ค. 2564
แจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 113) 2 ส.ค. 2564
การสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 (ดู : 42) 26 มิ.ย. 2564
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) (ดู : 48) 11 มิ.ย. 2564
การตระหนักและถือปฏิบัติ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (ดู : 63) 18 พ.ค. 2564
ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2564 (ดู : 80) 21 เม.ย. 2564
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 123) 5 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่องลดจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 131) 2 ก.พ. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ร่วมมือร่วมใจ ใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งานป้องกัน สำนักปลัด อบต.บ้านนา (ดู : 124) 27 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 145) 26 ม.ค. 2564
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 222) 26 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานการศึกษา (ดู : 47) 19 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานป้องกัน (ดู : 43) 19 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานสังคมสงเคราะห์ (ดู : 42) 18 ม.ค. 2564
ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพา พ.ศ.2564 (ดู : 95) 18 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานพัฒนาชุมชน (ดู : 35) 14 ม.ค. 2564
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 89) 13 ม.ค. 2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 41) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 61) 6 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 125) 30 พ.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 236) 4 พ.ย. 2563
โครงการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 (ดู : 48) 26 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 201) 26 ต.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 11 อัตรา (ดู : 197) 2 ต.ค. 2563
ประกาศการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 108) 1 ต.ค. 2563
เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 111) 1 ต.ค. 2563
เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 98) 1 ต.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 93) 24 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2563 (ดู : 122) 17 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ปี 2563 (ดู : 27) 15 ก.ย. 2563
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 77) 1 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 23) 31 ส.ค. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 121) 31 ส.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี2563 (ดู : 33) 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา ม.11 (ดู : 0) 30 ก.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 28) 17 ก.ค. 2563
กำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 (ดู : 26) 10 ก.ค. 2563
การรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านนา (ดู : 30) 10 ก.ค. 2563
กำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 (ดู : 24) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 29) 28 พ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 203) 28 พ.ค. 2563
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 145) 15 พ.ค. 2563
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และทราบวิธีป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ (ดู : 26) 12 พ.ค. 2563
ขอแจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 189) 7 พ.ค. 2563
การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ดู : 25) 6 พ.ค. 2563
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ดู : 27) 6 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การกำหนดสถานที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา (ดู : 45) 1 พ.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2563 (ดู : 27) 30 เม.ย. 2563
การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเก็บขนขยะตามประเภทต่างๆ (ดู : 25) 21 เม.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563 (ดู : 133) 15 เม.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2552-2562 (ดู : 48) 20 มี.ค. 2563
ขอเชิญชวน ร่วมกันติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 23) 11 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs