Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือสำหรับประชาชน
   E-Service
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
   นโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   นโยบายทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
   งานทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
   กิจการงานสภา
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   การบริหารจัดการความเสี่ยง
   ตรวจสอบภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   มาตรการแนวทางการจัดการการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   งานสังคมสงเคราะห์
   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   รายงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานรับจ่ายเงินประจำปี
   รายงานการตรวจสอบเงินประจำปี
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
บริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   ข้อมูลผู้บริหาร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 :: WWW.BANNATRANG.GO.TH ::  
นายวิรชัย ชำนาญเหนาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 85)
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 38)
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 104)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 12)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 43)
การขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมขนส่งทางบก (ดู : 20)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและกาคคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง(รถพยาบาลฉุกเฉิน) (ดู : 95)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นาทุ่ง หมู่ 10 (ดู : 246)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในใส-เกาะแป็ง ช่วงที่ 2 หมู่ที่12  (ดู : 220)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายในใส หมู่ที่ 5,12  (ดู : 60)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9  (ดู : 251)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 
การขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมขนส่งทางบก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันจากเหตุฝนตกชุก ในพื้นที่ตำบลบ้านนา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พฤติกรรมดี สุขอนามัยดี ส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาวะโลกร้อน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา คลิ๊กที่นี่
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ควนเจ้าแม่ หมู่ 3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา คลิ๊กที่นี่
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs