Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   คู่มือสำหรับประชาชน
   E-Service
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
   นโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
   แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   นโยบายทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
   งานทรัพยากรบุคคล
   การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
   กิจการงานสภา
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   การบริหารจัดการความเสี่ยง
   ตรวจสอบภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   มาตรการแนวทางการจัดการการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   งานสังคมสงเคราะห์
   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก
   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   รายงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   รายงานรับจ่ายเงินประจำปี
   รายงานการตรวจสอบเงินประจำปี
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
บริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
   ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   ข้อมูลผู้บริหาร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและกาคคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง(รถพยาบาลฉุกเฉิน) (ดู : 95) 5 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นาทุ่ง หมู่ 10 (ดู : 246) 16 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในใส-เกาะแป็ง ช่วงที่ 2 หมู่ที่12 (ดู : 220) 29 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 13 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายในใส หมู่ที่ 5,12 (ดู : 60) 14 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองเสม็ด ม.9 (ดู : 251) 3 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย ม.3 (ดู : 321) 15 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนาตก-คลองสะบ้า ม.4 (ดู : 244) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัด หมู่ 8 (ดู : 240) 21 ก.ย. 2564
รายงานความเห็นชอบราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินคอกควาย ม.3 (ดู : 273) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองหอย หมู่ 7 (ดู : 265) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัด หมู่ 8 (ดู : 250) 2 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ หมู่ 9 (ดู : 236) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย ม.10 (ดู : 189) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ ม.2 (ดู : 203) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสมชาย ม.10 (ดู : 204) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในใสจุดเชื่อมระหว่าง ม.5 กับ ม.12 (ดู : 184) 25 ส.ค. 2564
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนาตก-คลองสะบ้า ม.4 (ดู : 192) 25 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงก๋งใบเตย ม.3 (ดู : 193) 25 ส.ค. 2564
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัด ม.8 (ดู : 207) 25 ส.ค. 2564
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัด หมู่ 8 (ดู : 225) 25 ส.ค. 2564
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีตสายหนองหอย หมู่ 7 (ดู : 212) 25 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.10 (ดู : 190) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ ม (ดู : 190) 23 ส.ค. 2564
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์คอนกรีตสายหนองปรือ หมู่ 9 (ดู : 212) 19 ส.ค. 2564
รายงานความเห็นชอบราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในใสจุดเชื่อมระหว่าง ม.5 กับ ม.12 (ดู : 188) 17 ส.ค. 2564
ราคาจ้างรายงานความเห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมชาย ม.1 (ดู : 186) 17 ส.ค. 2564
รายงานความเห็นชอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ ม.2 (ดู : 191) 17 ส.ค. 2564
รายงานความเห็นชอบราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงก๋งใบเตย ม.3 (ดู : 182) 17 ส.ค. 2564
รายงานความเห็นชอบราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล ม.10 (ดู : 178) 13 ส.ค. 2564
รายงานความเห็นชอบราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรูญ ม.1 (ดู : 186) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ ม.3 (ดู : 192) 22 มี.ค. 2564
รายงานความเห็นชอบราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสวัสดิ์ ม.3 (ดู : 190) 12 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 415) 24 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผู้ช่วยนิค ม.2 (ดู : 188) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากง-ท่าเรือ ม.10 (ดู : 194) 17 ก.ย. 2563
รายงานความเห็นชอบราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยนิค ม.2 (ดู : 184) 31 ส.ค. 2563
รายงานความเห็นชอบราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากง - ท่าเรือ ม (ดู : 186) 31 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 (ดู : 433) 29 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 (ดู : 478) 26 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 (ดู : 380) 26 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายท่านา หมู่ที่ 11 (ดู : 432) 26 มิ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 410) 23 มิ.ย. 2563
รายงานความเห็นชอบราคากลาง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่านา ม.11 (ดู : 182) 5 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 (ดู : 461) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 (ดู : 390) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 (ดู : 437) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 (ดู : 419) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 7 (ดู : 425) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 (ดู : 485) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ 5 (ดู : 302) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน 1 หมู่ที่ 12 (ดู : 279) 20 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 (ดู : 278) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติวินัย หมู่ที่ 3 (ดู : 294) 31 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 289) 21 มิ.ย. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2562 (ดู : 524) 21 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 (ดู : 508) 21 มิ.ย. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 8/2562 (ดู : 460) 21 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 499) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 (ดู : 289) 17 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs