ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ประจำปี 2566
40
25 กันยายน 2566