สมาชิกสภา อบต.
 • นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์

  ประธานสภา อบต. บ้านนา

 • นายพรพจน์ เพชรหวล

  รองประธานสภา อบต.บ้านนา

 • นายสมภพ ทุ่ยอ้น

  เลขานุการสภา อบต.บ้านนา

 • นายสมภพ ทุ่ยอ้น

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 • นายทิพย์ยศ ณ พัทลุง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 • นายหนิ้ง แซ่หลี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมคิด จิตรหลัง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมพร เพชรเพ็ง

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • นายพรพจน์ เพชรหวล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประยงค์ เจริญฤทธิ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 • นายธนพนธ์ ทองประดิษฐ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 • นายชัยวัฒน์ ศรีเทพ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

 • นายทวีศักดิ์ เพ็ชรหวล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

 • นายระลึก พลหลา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 • นายนิวัฒน์ ฟุกล่อย

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12