องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bannatrang@hotmail.com

นายวิรชัย ชำนาญเหนาะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

นายสนิท เพียรมิตร

ปลัด อบต.บ้านนา

  • วิสัยทัศน์

    "ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย การบริหารท้องถิ่น มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ"

ข่าวสารชาวอบต.บ้านนา

กิจกรรมชาวอบต.บ้านนา

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.บ้านนา เราดูแล

12
หมู่
3,233
ประชากร
117
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)