ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายวิรชัย ชำนาญเหนาะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  โทร : 098-8708009

 • นางสาวโสภาวรรณ ทองทอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  โทร : 085-1017379

 • นายธวัชชัย เพ็ชรหวล

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  โทร : 089-2924420

 • นายกิตติ เจริญฤทธิ์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  โทร : 062-4646870

 • นายสนิท เพียรมิตร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  โทร : 080-8699279

 • จ่าเอก วชิราวุทธ์ เจริญฤทธิ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  โทร : 093-5830916

 • จ่าเอก วชิราวุทธ์ เจริญฤทธิ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  โทร : 093-5830916

 • นายสนิท เพียรมิตร

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการคลัง

  โทร : 080-8699279

 • จ่าเอก วชิราวุทธ์ เจริญฤทธิ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร : 093-5830916

 • น.ส.วัลลภา จิตรหลัง

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  โทร : 086-2703682