มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 มกราคม 2566

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การวิเคระห์ผลการประเมิณITAปีงบประมาณ2564
1 กันยายน 2564

79


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การวิเคระห์ผลการประเมิณITAปีงบประมาณ2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
24 สิงหาคม 2564

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมความดปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
23 สิงหาคม 2564

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
20 สิงหาคม 2564

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
21 มิถุนายน 2564

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
1 มิถุนายน 2564

82


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันกาารขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
20 เมษายน 2564

77


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันกาารขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
15 มีนาคม 2564

72


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึก
10 มีนาคม 2564

70


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการในการสร้างจิตสำนึก ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
19 มกราคม 2564

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ