การจัดการองค์ความรู้ (KM)
แผนจัดการความรู้
20 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนจัดการความรู้ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือแนวปฏิบัติของอปท.เพื่อคุ้มครองและป้องกันเด็กช่วงโควิด-19
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวปฏิบัติของอปท.เพื่อคุ้มครองและป้องกันเด็กช่วงโควิด-19 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการดำเนินงานระบบปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการดำเนินงานระบบปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ