ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ซื้อลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กข ๘๒๓๖ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา

จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ป้ายไวนิล)

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ซื้อปุ๋ยบำรุงดิน ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

จ้างตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าสีขาว รั้วกำแพงเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12