การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 มกราคม 2566

67


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงายการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2564
6 พฤษภาคม 2564

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงายการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ตุลาคม 2563

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ