แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
1 ตุลาคม 2563

380


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ได้ที่นี่

กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
1 เมษายน 2562

376


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
30 พฤศจิกายน 544

368


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
30 พฤศจิกายน 542

437


เอกสารแนบ
ประกาสศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
30 พฤศจิกายน 542

258


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาสใช้แผน ได้ที่นี่